ประวัติ

history

1. ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด
               สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ 1 มีนาคม 2537 โดย ดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต อาจารย์ประจำคณะสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้ริเริ่มโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์กวาง เพื่อมุ่งหวังที่จะให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก เนื่องจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศแถบยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย แม้กระทั่งเอเชียบางประเทศ มีการบริโภคเนื้อกวาง และเขากวางอ่อนกันมานานแล้ว กระทั่งมีการพัฒนาธุรกิจเป็นอุตสาหกรรมส่งผลให้เป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้อย่างมหาศาล ซึ่งประเทศไทยเองมีความสมบูรณ์ทางด้านพืชอาหารสัตว์เป็นอย่างดี จึงน่าจะสร้างโอกาสจากกวางป่าพื้นบ้านที่มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้ว แต่เนื่องจากขณะนั้นมีข้อจำกัดมากมายจากพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทำให้ยุ่งยากในการนำกวางป่าของไทยมาศึกษาวิจัย จึงได้หันไปนำเข้ากวางสายพันธุ์รูซ่า จากหมู่ เกาะนิวคาลิโดเนีย ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี และได้ศึกษาพฤติกรรม การเลี้ยง การเจริญพันธุ์ ตลอดจนขบวนการแปรรูปผลิตผลทั้งเขากวางอ่อน และเนื้อกวาง กระทั่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกวางไม่ว่าจะเป็นเขากวางอ่อน เขากวางแก่ เนื้อกวางสด เนื้อกวางแปรรูปต่าง ๆ จากสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง จึงสามารถตอบโจทย์ในอดีตได้ ว่ากวางสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ  ปัจจุบันสำนักงานสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
     
2. อดีตประธานสหกรณ์กวางฯ คนแรก  
คนที่ 1 ดร.จิระ มังคลรังษีคนที่ 2 รศ.ดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต

คนที่ 3 นายชัชวาล หุตะวัฒนะ

คนที่ 4 นายพิษณุ ช่างเสนาะ

คนที่ 5 นายอภิชาติ วัฒนกุล

คนที่ 6 นายภักดี พานุรัตน์

คนที่ 7 นางวันทนา  โหตรภวานนท์

 ประธานสหกรณ์กวางฯ ปัจจุบัน นางวันทนา  โหตรภวานนท์
     
 3. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
นางสาวอุบลรัตน์ พูสุวรรณ

นางสาวบัวรัตน์ ศรีเพ็งแก้ว

นางสาวปิยมาศ  ปู่สุข

 4. องค์กร หรือหน่ายงานที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุน

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

3. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

4. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

5. กรมปศุสัตว์

6. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช